Kredyt inwestycyjny dla młodego rolnika

Kredyty dla młodych rolników kierowane są do osób fizycznych, które już prowadzą albo dopiero mają zamiar prowadzi działalność gospodarczą związaną z rolnictwem. Ważnym warunkiem otrzymania kredytu jest to, aby kredytobiorcy nie posiadali więcej niż 40 lat. Pieniądze z kredytu przeznacza się na utworzenie albo urządzenie gospodarstwa rolnego na gruntach własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przeznaczeniem może być również modernizacja, adaptacja, budowa albo rozbudowa budynków i budowli gospodarczych. Pieniądze mogą być także przeznaczone na zakup maszyn oraz urządzeń rolniczych, jak również i stada podstawowego. Do 20 procent kwoty kredytu można poświęcić na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego. Zaś do 30 procent kosztów przedsięwzięcia (nie więcej niż 50 tysięcy złotych) można przeznaczyć na zakup nieruchomości rolnych zabudowanych lub niezabudowanych (pod warunkiem, że kredytobiorca ani jego współmałżonek nie posiadają takiej nieruchomości).

Pieniędzy z kredytu nie można przeznaczać także na zakup gruntów rolnych, budynków i budowli, jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat na ich zakup przyznano pomoc pochodzącą z krajowych środków publicznych albo budżetu z Unii Europejskiej. Fundusze nie mogą również zostać wykorzystane na zakup maszyn oraz urządzeń, jeśli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat (patrząc na rok produkcji).

Na co jeszcze nie można przeznaczać pieniędzy pochodzących z kredytów inwestycyjnych dla młodych rolników? Na pewno nie jest to pożyczka na zakup gruntów rolnych, budynków lub ich części, maszyn, urządzeń czy inwentarza jeśli umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy osobami będącymi w związku małżeńskim, pomiędzy rolnikiem a następcą (którym jest zstępny, przysposobiony albo pasierb rolnika, jeżeli umowa jest spełnieniem warunków do otrzymania emerytury rolniczej w pełnej wysokości). Kredyt nie może być także przyznany na zakup części gruntu, która może spowodować przekroczenie powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300 hektarów użytków rolnych.