Dotacje unijne dla rolników

W latach 2007-2013 realizowany jest w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizowanie w jego ramach projekty stwarzają szereg możliwości rozwoju dla rolników. W ramach Programu dostarczane były i nadal są fundusze na tworzenie mikroprzedsiębiorstw rolnych oraz ich rozwój. Dzięki nim pożyczka na powstanie działalności rolniczej nie musi być brana pod uwagę. Podstawowym celem Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 jest pomoc osobom w rozwoju na polu właśnie działalności rolniczej. Działania kierowane są do osób fizycznych. Osoby wnioskujące powinny być pełnoletnie. Jednym z warunków jest także odpowiednie miejsce zamieszkania. Wnioskodawca może zamieszkiwać w gminie miejskiej, wiejsko-miejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców). Rozwój przedsiębiorczości rolniczej ma na celu wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich.

Ze środków Unii Europejskiej mogli i wciąż mogą skorzystać między innymi młodzi rolnicy. Mogą oni otrzymać jednorazowe dofinansowanie o wartości nawet do 50 tysięcy złotych. Słowo „młodzi” ma tutaj najważniejsze znaczenie – dotacje te udzielane są dla osób, które nie ukończyły jeszcze 40 roku życia i które posiadają jakiekolwiek kwalifikacje związane z rolnictwem. Ważnym warunkiem otrzymania takiej dotacji jest również to, aby osoba która stara się o kredyt nie prowadziła działalności rolniczej dłużej niż 18 miesięcy. Nie bez znaczenia jest także wielkość samego gospodarstwa rolniczego – nie może przekraczać 300 ha.

Ze środków UE udzielane są także renty strukturalne. Wysokość tego rodzaju pomocy wynosi nawet 150% kwoty jaką stanowi najniższa krajowa emerytura. Uzyskana kwota to około 900 zł. A przecież do tego można jeszcze doliczyć dodatek na współmałżonka. Możliwe jest także przekazanie gospodarstwa rolnego powyżej 10 ha samych użytków rolnych dla osoby, które nie ukończyła jeszcze 40 roku życia. O rentę strukturalną mogą ubiegać się osoby mające ponad 55 lat i nie więcej niż 65 (w przypadku mężczyzn) oraz 60 (kobiet). Osoba starająca się o otrzymanie renty strukturalnej powinna prowadzić działalność gospodarczą-rolniczą od co najmniej 10 lat i powinna podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu od przynajmniej 5 lat.